INFORMASJON OM MEDLEMSKAP I NMK-KLUBB

(NB! Les dette før du legger inn ditt medlemskap).

MEDLEMSKAP
Norsk Motor Klubb (NMK) har like medlemskategorier som gjelder for alle NMK klubber. Disse er:

  • Senior (fra det år man fyller 18)

  • Junior (til og med det år man fyller 17)

  • Familiemedlem (til hovedmedlem senior eller junior)

  • Pensjonistmedlem (fra det år alminnelig pensjonsalder starter)

OBS! Skal man ha førerlisens tilknyttet Norges Bilsportforbund (NBF) må man inneha et junior eller seniormedlemskap. Familiemedlemskap er da ikke godkjent. Dette gjelder ikke ledsagerlisens. Da kan man ha familiemedlemskap som tidligere.

De anbefalte satsene fra NMK sentralt er for inneværende landsmøteperiode kr 550/- for senior og kr 350/- for de øvrige medlemskap; familie, junior og pensjonist. (OBS! Enkelte klubber har vedtatt andre satser enn dette i sine årsmøter).

 

Enkeltmedlemmer tilsluttet NMK-klubber skal fortrinnsvis registreres av Hovedstyret i et sentralt medlemsregister for hele landet. Medlemsregisteret administreres av NMK sentralt.

 

Nye medlemmer som tegnes etter 01.09. inneværende kalenderår, betaler halv kontingent ut året. (Dette gjelder ikke medlemmer som allerede er registrert i NMKs medlemsregister. Medlem med medlemsnummer og utfakturert medlemskapsavgift for inneværende år kan ikke benytte dette, medlemskap må da betales i sin helhet).

Livsvarige medlemmer er de som det er betalt en engangsavgift for av egen klubb. Disse betaler ikke medlemskap pr år.

 

Som familiemedlem kan opptas ektefelle/samboer og barn.  Et familiemedlemskap er knyttet til et senior- eller juniormedlemskap, og er først gyldig når dette medlemskapet er betalt. Så snart et familiemedlem flytter fra hovedmedlemmets adresse, skal det gå over som ordinært medlem. Et familiemedlem har ellers samme rettigheter som alminnelige medlemmer på klubbnivå.

Pensjonister betaler samme kontingent som juniorer, fra den til enhver tid gjeldende pensjonsalder.

 

 

VERV I NMK-ORGANISASJONEN
Skal man være stemmeberettiget i NMK klubb må man være betalende medlem av klubben. Man kan ikke inneha styreverv eller andre verv i NMK-organisasjonen hvis man ikke er medlem av NMK.

KRAV OM FORESATT
Har man barn (juniorfører) under 16 år som utøver i gren tilknyttet Norges Motorsportforbund (NMF), må man som foresatt inneha et medlemskap som ledsager. Dette kan løses ved å meldes seg inn som familiemedlem (et medlemskap som innehar alle de rettigheter et junior el senior medlemskap har. Man kan også kjøre på dette medlemskapet). Se lovverk/krav om ledsager på Norges Motorsportforbund sine nettsider.

Har man barn (juniorfører) under 18 år som utøver formel K (gokart) må man som foresatt inneha medlemskap som ledsager i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund (NBF). Se lovverk på Norges Bilsportforbund sine nettsider.

Har man barn (juniorfører) som kjører bilcross jr må man som foresatt være medlem i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund (NBF). Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening. Se lovverk på NBF sine nettsider.

 

INNMELDING

For innmelding i NMK Trøgstad, klikk denne tråden:

https://norskmotorklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

(Dersom du er eller har vært medlem de tre siste årene skal du ikke benytte innmeldingsskjema, men ta kontakt med NMK kontoret på e-post )